Загуби от над 300 000лв. понесе Община Враца заради стари сделки

Добавено: Сряда, 12 Април 2017г

 Незаконосъобразни сделки, сключени преди 10 години, нанесоха  финансова загуба на Община Враца в размер на 330 000 лв. Причината  за това е издаден изпълнителен лист, съгласно съдебно решение по  дела между Община Враца и „Адванс техно“ ЕООД, свързани с  продажба на имоти.  


С Договор от 18.04.2006 г. Община Враца продава на „Адванс  техно“ ЕООД поземлен имот с площ 1 135 кв. м., в който е построена  сграда, собственост на „Адванс техно“ ЕООД за сумата 23 790, 80 лв.  Имотът е продаден във връзка със заявление подадено от собственика  на сградата по реда на ПМС 235/1996 год. /чл.35 ал.3 от Закона за  общинската собственост – Продажба на земя частна общинска  собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се  извършва от кмета на общината без търг или конкурс/ .


 С Договор от 26.07.2007г. въз основа на проведен Конкурс (от  12.06.2007 г.), Община Враца продава на „Адванс техно“ ЕООД  незастроен поземлен имот за сумата 192 000 лв. и задължения,  залегнали в конкурсните условия (по Заповед № 887/15.06.2007 г.). В  окончателно подписания Договор за продажба не са залегнали  клаузите предвидени в проектодоговорите от конкурсната  документация, касаещи задълженията на купувача.  


Имотите са част от парцел III, квартал 234 отредени за спортен  комплекс „Христо Ботев“ (парк „Стадиона“), предназначен за  задоволяване на обществени нужди с общинско значение - публична  общинска собственост съгласно Решение № 163/09.10.1997г. на ОбС-  Враца. Същите са продадени, без да има предхождащо решение на  Общински съвет - Враца за промяна на статута им от публична в  частна общинска собственост.  


През месец март 2014 г. пред Окръжен съд гр. Враца е заведена  искова молба от „Адванс техно“ ЕООД против Община Враца с искане  за прогласяване на нищожността на договор от 19.06.2010 год. и  договор от 26.07.2007г и връщане на платените от дружеството суми  за закупуването им.  


С Решение № 388/10.08.2015г., по гр. дело № 209/2014г.,  Окръжен съд, гр. Враца прогласява нищожността и на двата договора с  мотиви, че двата имота са публична общинска собственост и са  извадени от граждански оборот, т.е. не могат да бъдат предмет на  разпоредителни сделки, без да е променено предназначението им с  решение на Общински съвет- Враца.  


Община Враца е осъдена да върне платената цена и разноските  за придобиване на двата имота на „Адванс техно“ ЕООД. Решението на  Окръжен съд, гр. Враца е обжалвано от Община Враца пред  Апелативен съд, гр. София, където образувано т. дело № 4407/2015г.  


С Решение № 2412/15.12.2016 г. Апелативен съд, гр. София  потвърждава нищожността на сключените договори, като осъжда  Община Враца да заплати на Адванс техно“ ЕООД следните суми:  


- 235 776 хил. лв. по Договор от 26.07.2007г. плюс 21 398.05 хил. лв.,  представляваща обещетение за забавено плащане за периода от  23.04.2013г. до 14.03.2014г.


 - 24 265, 80 хил. лв. по Договор от 18.04.2006г. плюс 2 202, 19 хил.  лв., представляваща обещетение за забавено плащане за периода от  23.04.2013г. до 14.03.2014г.  


- 10 054, 95 лв. деловодни разноски за двете инстанции  


- 6 035, 80 лв. в ползва на държавния бюджет по сметка на  апелативен съд за довнасяне на държавна такса за въззивното  производство.  


На 06.01.2017г., въз основа на решението на Апелативен съд, гр.  София, в полза на „Адванс техно“ ЕООД е издаден изпълнителен лист, с  който Община Враца е осъдена да заплати сума в общ размер на 283  642, 04 лв.  


На 09.02.2017 г. по молба на „Адванс техно“ ЕООД е образувано  изпълнително дело от ЧСИ Цв. Д., като е наложен запор на банковите  сметки на Община Враца и е изплатена сума в общ размер на 299 063  лв. По делата от страна на Община Враца е изплатен и хонорар в  размер на 26 хил. лв. за двете инстанции на представляваща я  кантора.


 В резултат на незаконосъобразните сделки, към настоящия момент  Община Враца се лиши от сума в размер на 330 хил. лева, които биха  стигнали за цялостно асфалтиране на няколко улици в нашия град  или за закупуването на нов електробус за нуждите на тролейбусен  транспорт.

Коментари

Още актуални новини