Медико Инженеринг

Дружеството „Медико Инженеринг” ООД е учредено през 2003 година от специалисти с дългодишен опит в управлението на здравето и безопасността при работа. Основният предмет на дейност е обслужване на работещите в предприятията като служба по трудова медицина (СТМ), консултиране и обучение на работодатели, длъжностни лица и работещи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Водещата идея при реализиране на дейността е инициативата за изграждане и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа, като инструмент за овладяване на съществуващите рискове и непрекъснато намаляване на инцидентите, злополуките и професионалните заболявания в обслужваните предприятия.

За постигането на поставените цели дружеството разполага с екипи от квалифицирани специалисти - сертифицирани водещи одитори по „Системи за управление на здравето и безопасността при работа”, сертифицирани експерти по „Здравословни и безопасни условия на труд” (ЗБУТ), лекари специалисти по Трудова медицина, медицински фелдшер със следдипломна квалификация по “Провеждане на здравно наблюдение в дейността на СТМ”,  специалисти със следдипломно образование по “Физични фактори на работната среда. Измервания, оценка и нормативни документи”.

Към „Медико Инженеринг” ООД e създаден Орган за контрол от вида С, Акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2005 Сертификат за акредитация № 305 ОКС и Заповед № А 37 от 30.01.2014 г. на ИА "БСА". Органът извършва контрол и оценка на съответствието на електрически уредби и съоръжения, физични фактори на работната среда, прах и химични агенти.

С Разрешително № 2600/0192 от 22.10.2003 год. на ИА „ГИТ” и Заповед № РД 14-243 от 07.07.2005 год. на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси „Медико Инженеринг” ООД извършва обучение и изпити за квалификационни групи по безопасност при работа.

От Юли 2010 година към дружеството е създаден и Орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/, лицензиран с Лицензия № 635/20.07.2010 год. от ДАМТН при МС. С лицензирането на органът за технически надзор на СПО дружеството следва своята политика за разширяване във всички сфери, които са пряко свързани с безопасните условия на труд.

Дружеството работи в тясно сътрудничество със сродни организации, външни експерти, длъжностни лица и специализирани служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.

"Медико Инженеринг" ООД е член на "Сдружение на службите по трудова медицина" и е сред учредителите на "Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд" НСЗБУТ.

За контакти с Медико Инженеринг
Адрес:гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски” № 41, ет. 1, офис № 4
Телефон:0899834649; 0899 32 17 30
Факс:092/66 66 51
страница:www.mengineer-bg.com
vratza-info.net Ви Съветва: Да споменете vratza-info.net като място от което сте разбрали за обекта, за да получите коректно обслужване и да избегнете подвеждаща информация. Благодарим ви!